IMG-4290

เรา คือ ผู้ให้บริการในสถานประกอบการ และที่พักอาศัย ด้านการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ด้วยการจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ตามข้อกำหนด พรบ.รปภ.2558

รองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งในกลุ่มโรงงาน สถานที่ราชการ ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ ลานจอดรถ ตลอดจนที่พักอาศัย หมู่บ้าน ฯลฯ

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ขยายงานเพื่อให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

img_5268